Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze website www.liefkleincadeau.nl. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Out Design: gevestigd te Hillegom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27376871, handelend onder de naam Lief Klein Cadeau.

1.2. Website: de website van Lief Klein Cadeau, te raadplegen via www.liefkleincadeau.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Lief Klein Cadeau en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lief Klein Cadeau en Klant, waarbij de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Lief Klein Cadeau zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lief Klein Cadeau slechts bindend, indien en voor zover deze door Lief Klein Cadeau uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de website en in andere materialen van Lief Klein Cadeau vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld op de website, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Er worden apart verzendkosten gerekend afhankelijk van het formaat en gewicht van het te verzenden product. 

3.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lief Klein Cadeau kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de website van Lief Klein Cadeau zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Bestellingen

4.1. Bestellingen kunnen uitsluitend via de website worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen. 

4.2. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail met daarin de details van de bestelling en de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten.

4.3. Lief Klein Cadeau behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen bij de Klant.

Artikel 5. Betaling

5.1. De betaling dient volledig voorafgaand aan de levering te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Betaling kan plaatsvinden via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website.

5.3. Bij betaling via een elektronische betaalmethode is Lief Klein Cadeau niet verantwoordelijk voor eventuele kosten en vertragingen die worden veroorzaakt door de betreffende betaalmethode.

Artikel 6. Levering

6.1. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling in behandeling genomen en binnen zeven dagen verzonden, tenzij een andere levertermijn is vermeld op de website, of er gekozen is voor afhalen. 

6.2. De levering van producten vindt plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres.

6.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lief Klein Cadeau tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Lief Klein Cadeau bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Retourneren en herroepingsrecht

7.1 . Op maat gemaakte, gepersonaliseerde, artikelen kunnen niet geretourneerd worden op grond van het herroepingsrecht.

7.2. De Klant heeft het recht om niet op maat gemaakte producten binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van redenen.

7.3. Indien de Klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de genoemde termijn schriftelijk of per e-mail aan Lief Klein Cadeau kenbaar te maken.

7.4. De kosten en het risico van het retourneren komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen of indien het product defect of verkeerd geleverd is.

7.5. Lief Klein Cadeau zal het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen aan de Klant.

Artikel 8. Garantie en klachten

8.1. Lief Klein Cadeau staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst en de op de website vermelde specificaties.

8.2. Klachten over gebreken aan de producten dienen binnen redelijke tijd na ontdekking schriftelijk of per e-mail aan Lief Klein Cadeau te worden gemeld.

8.3. Lief Klein Cadeau zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, reageren op klachten en eventuele gebreken zo snel mogelijk herstellen of vervangende producten leveren.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de content en de producten berusten bij Lief Klein Cadeau, tenzij anders vermeld.

9.2. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lief Klein Cadeau de website, de content of de producten te kopiƫren, te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken, te verkopen of enig ander gebruik te maken dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Lief Klein Cadeau.

9.3. Het is de Klant toegestaan om de content enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, mits alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen behouden blijven.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Lief Klein Cadeau niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stakingen, brand, technische storingen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, en andere omstandigheden buiten de controle van Lief Klein Cadeau.